image desciption
Home / Het integreren van Schematherapeutisch werken en risicotaxatie

Het integreren van Schematherapeutisch werken en risicotaxatie

De afgelopen jaren heeft OG Heldringstichting geïnvesteerd in de implementatie van zowel risicotaxatie (met de START:AV) als het Schematherapeutisch werken. Beide methodieken hebben inmiddels een belangrijke rol in de manier waarop wij de behandeling van jongeren vormgeven. Momenteel investeren wij in een betekenisvolle integratie van deze twee methodieken.

START:AV – inzicht in risico’s, kwetsbaarheden & krachten

Met de START:AV worden de kwetsbaarheden en krachten van de jongere in kaart gebracht, waarna deze gelinkt worden aan het toekomstige risico op agressie, delicten, middelenmisbruik, ongeoorloofde afwezigheden (bv. onttrekking van behandeling), zelfverwaarlozing, zelfbeschadiging, suïcide en slachtofferschap.

Schematherapeutisch werken – inzicht in verschillende schemamodi, hun oorzaak en functie

Middels het Schematherapeutisch werken wordt het risicovol gedrag van de jongere verbonden aan schemamodi, oftewel de verschillende kanten van de jongere. De jongere krijgt inzicht in zijn/haar verschillende kanten en de oorsprong en functie daarvan: Wanneer is deze kant van de jongere ontstaan en waarom? Problematisch gedrag wordt gezien als gevolg van inadequate copingstrategieën met onderliggende gevoelens van kwetsbaarheid, die zijn ontstaan door gemiste basisbehoeften in de kindertijd.

Verbinding van schemamodi, kwetsbaarheden en krachten

Risicotaxatie middels de START:AV en Schematherapeutisch werken kunnen betekenisvol met elkaar verbonden worden. Welke schemamodi zijn verbonden aan de kritieke kwetsbaarheden en schadelijke uitkomsten van de jongere? Hoe kunnen behandeldoelen zó gekozen worden, dat disfunctionele schemamodi en daarmee de risico’s verkleind worden? Hoe kunnen de key krachten van de jongere gebruikt worden om de Gezonde kant zoveel mogelijk te versterken en adequate copingstrategieën aan te leren? In de dagelijkse behandeling wordt het Schematherapeutisch werken gecombineerd met elementen van het Sociaal Competentiemodel, resulterend in een nieuwe, unieke basismethodiek: Veilig in Verbinding.

Geïntegreerde casusconceptualisatie

Als uitgangspunt voor de behandeling wordt een geïntegreerde casusconceptualisatie opgesteld, waarin zowel concepten uit de Schematherapie als de risicotaxatie een plek hebben.

Bekijk de poster

Behalve dossierinformatie, informatie van derden (ouders, pedagogisch medewerkers, verwijzers) en de gestructureerde risicotaxatie middels de START:AV is de jongere zelf een belangrijke informatiebron. De jongere wordt namelijk nauw betrokken bij het opstellen van de casusconceptualisatie, bijvoorbeeld door het invullen en bespreken van de opdrachten in het werkboek Schemagerichte Casusconceptualisatie voor Jongeren.

Download een werkboek en handleiding

 

Maatwerk & houvast – van casusconceptualisatie naar behandeldoelen en signaleringsplan

Op basis van de casusconceptualisatie worden behandeldoelen opgesteld en kunnen signaleringsplannen worden vormgegeven, gericht op het voorkómen van risicovol gedrag.
Door de integratie van risicotaxatie en Schematherapeutisch werken wordt de behandeling meer gestructureerd vormgegeven, gericht op maatwerk. Risico’s voor de individuele jongere worden gelinkt aan schemamodi, die elk hun eigen oorsprong kennen in de geschiedenis van die jongere. Zo krijgt de jongere meer inzicht in zijn/haar problematiek en hebben behandelaars meer houvast in het uitvoeren van de behandeling, die geëvalueerd kan worden aan de hand van herhaalde risicotaxatie en voortgang in termen van schemamodi.

image description

Meer informatie?

START:AV

Tamara De Beuf | t.debeuf@ogheldring.nl | 088 – 101 57 61

Schematherapie

Marjolein van Wijk | m.vanwijk@ogheldring.nl | 088 – 101 57 67

 

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!