image desciption
Home / Onafhankelijk onderzoek: OG Heldringstichting biedt een veilige omgeving, winst te behalen op het gebied van relationele veiligheid

Onafhankelijk onderzoek: OG Heldringstichting biedt een veilige omgeving, winst te behalen op het gebied van relationele veiligheid

Naar aanleiding van de berichtgeving in de Gelderlander in september 2018 heeft de Raad van Bestuur van de OG Heldringstichting een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat de veiligheid voor de jongeren bij de OG Heldringstichting voldoende gegarandeerd is. Dat onderzoek is op 30 november 2018 afgerond, en de resultaten ervan zijn gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De onderzoekscommissie werd gevormd door mevrouw A. Kraak en de heer H. Nusse.

Veilige omgeving

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is of is geweest van ernstige onveiligheid of structurele tekortkomingen in de hulp aan jeugdigen binnen de OG Heldringstichting, noch in de huidige situatie, noch ten tijde van het verblijf van de oud-pupillen waar de journalisten van de Gelderlander contact mee hebben gezocht en over hebben geschreven. De signalen uit de media zijn niet bevestigd in het onderzoek.

De onderzoekers hebben ook geconstateerd dat de OG Heldringstichting adequaat acteert op signalen die de veiligheid van de jongeren zouden kunnen bedreigen, en op de juiste manier omgaat met zowel loverboy- als drugsgerelateerde zaken.

Winst te behalen op het gebied van relationele veiligheid

De onderzoekers hebben geconstateerd dat de OG Heldringstichting nog winst kan behalen op het gebied van relationele veiligheid. De systemen, protocollen en procedures van de OG Heldringstichting zijn volgens de onderzoekers zeer sterk verankerd in de organisatie, waardoor er soms minder aandacht en tijd dreigt te zijn  voor positief contact met de jongeren. De onderzoekers roepen de OG Heldringstichting op ervoor te waken dat risicobeheersing de overhand krijgt boven de relationele veiligheid en het vertrouwen in de kracht van de jongeren. Hier ligt voor onze organisatie nu de uitdaging.

Oordeel inspectie

De inspectie concludeert dat de OG Heldringstichting de signalen op zorgvuldige wijze heeft onderzocht met behulp van de onafhankelijke onderzoekscommissie en onderschrijft het belang van de ontwikkeling naar meer relationele veiligheid binnen de OG Heldringstichting. De inspectie maakt haar oordeel ook openbaar via www.igj.nl.

Van uitdagingen naar oplossingen

Wij betreuren de negatieve media-aandacht en politieke en maatschappelijke commotie die dit teweeg heeft gebracht. Dit heeft zowel jongeren, hun ouders als de medewerkers ten diepste geraakt. Hiermee is geen recht gedaan aan de professionals, die zich elke dag opnieuw inzetten.

Dit laat onverlet dat elke dag met hart en ziel gewerkt wordt en dat zich inherent aan het werk in de gesloten jeugdzorg voortdurend dilemma’s voordoen op het snijvlak van ruimte bieden voor ontwikkeling, groei en vertrouwen enerzijds en beschermen, controleren en veiligheid borgen anderzijds.

De OG Heldringstichting heeft de conclusie van de externe onderzoekscommissie van harte onderschreven en heeft de aanbevelingen overgenomen. Wij gaan meer inzetten op relationele veiligheid. Een ontwikkeling die al eerder in gang is gezet, is bijvoorbeeld de implementatie van het Schema-therapeutisch werken en Safe Path in onze basis behandelmethodiek. Schematherapeutisch werken/Safe Path gaat nadrukkelijk bijdragen aan de relationele veiligheid. Daarnaast worden ook andere acties in gang gezet, waarover binnenkort nadere informatie zal volgen.

Directie OG Heldringstichting

image description

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op via ons algemene nummer:

088 – 101 57 10

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!