image desciption
Home / De juiste inschatting van risico’s met de START:AV

De juiste inschatting van risico's met de START:AV

Risicotaxatie bij adolescenten was tot voor kort voornamelijk gebaseerd op het eigen oordeel van een professional, gestuurd door intuïtie en ervaring. Uit ervaring weten we dat dit onderbuikgevoel niet altijd klopt. OG Heldringstichting maakt daarom gebruik van het risicotaxatie-instrument START:AV*. Dit instrument is breed inzetbaar in de jeugdzorg. Doe je mee?

Wetenschappelijk onderbouwd instrument

De START:AV is een wetenschappelijk onderbouwd risicotaxatie-instrument, dat in Canada al langer met succes wordt toegepast. Het instrument helpt professionals om de verschillende risico’s bij adolescenten zorgvuldig in kaart te brengen. Jongeren met een hoog risico kun je door dit instrument onderscheiden van jongeren met een laag risico. Daarmee wordt de kans op (ernstige) incidenten verkleind.

START:AV vertaald naar het Nederlands

OG Heldringstichting haalde de START:AV in 2014 naar Nederland en vertaalde het instrument naar het Nederlands (De Beuf, de Ruiter, & de Vogel, 2016). Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de oorspronkelijke auteurs*. Het instrument werd door ons geschikt gemaakt voor het Nederlandse jeugdveld. Onze professionals passen het instrument inmiddels toe bij alle opgenomen cliënten, met gunstige resultaten. Binnen onze instelling loopt momenteel een promotieonderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van het risicotaxatie-instrument en de klinische bruikbaarheid voor de gesloten jeugdzorg.

Risicodomeinen beoordelen

Met de START:AV kan de professional acht risicodomeinen bij jongeren beoordelen, namelijk het risico op:

  1. gewelddadig gedrag naar anderen;
  2. niet-gewelddadige delicten;
  3. middelenmisbruik (bv. drugsgebruik);
  4. ongeoorloofde afwezigheden (bv. schoolverzuim);
  5. suïcide;
  6. zelfbeschadiging (bv. krassen);
  7. slachtofferschap (bv. mishandeling, gepest worden);
  8. zelfverwaarlozing (bv. ongezond eetpatroon).

Krachten en kwetsbaarheden

Om de acht risico’s goed te kunnen inschatten (laag – matig – hoog), verzamelt de professional informatie over verschillende levensdomeinen van de jongere: zowel  de kenmerken van de jongere zelf als van de omgeving (ouders, buurt etc.). In totaal wordt  informatie verzameld over 24 verschillende items. Voor elk item beoordeelt de professional in welke mate dit een kracht of een kwetsbaarheid voor de jongere is.

Risico’s verkleinen door risicomanagement

Aan de hand van de verzamelde informatie wordt vervolgens vastgesteld welke mate van zorg en toezicht nodig is bij deze specifieke jongere. Ook helpt het om prioriteiten te stellen in de behandeldoelen. Elke 3 tot 6 maanden wordt de START:AV herhaald. Het instrument geeft dus concrete handvatten om de risico’s op schadelijke uitkomsten te verkleinen (risicomanagement).

Breed inzetbaar, zowel residentieel als ambulant

Het instrument is in diverse contexten inzetbaar: in de jeugd-ggz, gesloten jeugdzorg, de jeugdbescherming en het forensisch werkveld (forensische jeugdpsychiatrie, jeugddetentie en jeugdreclassering). Zowel in een residentiële als ambulante setting. START:AV is te gebruiken door elke jeugdprofessional die kennis heeft van de normale ontwikkeling en ontwikkelingspsychopathologie.

Handleiding en training worden aangeraden

De auteurs vermelden erbij dat het van belang is om de handleiding grondig te bestuderen en minstens drie oefencasussen in te vullen om vertrouwd te raken met de codeercriteria. Een training in het gebruik van START:AV wordt door zowel de Canadese als Nederlandse auteurs nadrukkelijk aangeraden. Tijdens de training komen tips en valkuilen aan bod en kunnen deelnemers gerichte vragen stellen. Onderzoek toont aan dat de deelnemers na de training significante verbeteringen laten zien in hun vaardigheden om risico’s te beoordelen (Storey, Gibas, Reeves, & Hart, 2011). Meer informatie over de training is te verkrijgen bij OG Heldringstichting.


*START:AV staat voor Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescenten Versie (START:AV; Viljoen, Nicholls, Cruise, Desmarais, & Webster, 2014)

image description

Ook risicotaxatie inzetten?

Vraag naar onze training en handleiding.

Tamara de Beuf | startav@ogheldring.nl | 088 – 101 57 10

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!