image desciption
Home / Zorglijn op maat

Zorglijn op maat

 

Wat heeft een jongere of gezin nodig? Dat staat bij ons voorop. Onze hulp kan variëren van één specifiek zorgproduct tot een volledige zorglijn op maat. Gesloten behandeling proberen we te voorkomen of zo kort mogelijk te houden. Wat betekent dat in de praktijk?

Zorg snel op- en afschalen

Tot voor kort konden jongeren met zeer complexe gedragsproblematiek alleen bij ons terecht voor een gesloten behandeling (JeugdzorgPlus). Dat gaat nu veranderen. OG Heldringstichting heeft haar expertise verbreed, om de zorg sneller te kunnen op- en afschalen. Ons aanbod is uitgebreid naar meerdere zorgproducten. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen we één zorgproduct aanbieden, maar meestal zal het effectiever zijn om meerdere zorgproducten te combineren in een zorglijn op maat.

Welke zorglijn past bij een jongere?

Welke zorgproducten we inzetten, hangt samen met:

  • de gedragsproblemen van de jongere;
  • de veiligheidsrisico’s voor de jongere en zijn of haar omgeving;
  • de mate van eigen kracht in het gezin en het omringend netwerk.

Gesloten behandeling voorkomen of verkorten

Met een passende zorglijn proberen we gesloten behandeling te voorkomen of te verkorten. Er zijn verschillende situaties denkbaar:

  • Als de gedragsproblemen en bijkomende veiligheidsrisico’s te groot zijn, dan is JeugdzorgPlus een noodzakelijk onderdeel van de zorglijn. We proberen de gesloten verblijfsduur zo kort mogelijk te houden. Als de veiligheidsrisico’s afnemen, dan kan de jongere door naar een open setting bij OG Heldringstichting.
  • Een open behandeling met verblijf zetten we in als er (nog) wel gedragsproblemen zijn, maar deze niet (meer) tot ernstige veiligheidsrisico’s leiden. De jongere verblijft dan wel voor behandeling op ons terrein, maar niet meer in een gesloten (gedwongen) setting.
  • Ook thuisbehandeling kunnen we inpassen in de zorglijn. Bijvoorbeeld als het gezin en het omringend netwerk (weer) in staat zijn om de opvoeding zelf op te pakken. We beschikken over diverse ambulante trajecten, zoals MST, MST-CAN en Aan de Slag.

Trajectbehandelplan

Om een passende zorglijn te kunnen bepalen, bekijken we eerst de problemen, de hulpbehoefte en de hulp die al is gegeven. Meestal verrichten we observatiediagnostiek, aangevuld met een risico-inventarisatie. De zorglijn en de behandeldoelen worden vervolgens bepaald in afstemming met de verwijzer, de ouders/verzorgers en de jongere. Deze leggen we vast in een trajectbehandelplan, dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Hoe kun je zorg krijgen?

De behandeling in onze open voorzieningen en onze thuisbehandeling zijn toegankelijk met een beschikking van de gemeente. Voor gesloten jeugdzorg is een beschikking van de gemeente nodig én een machtiging van de kinderrechter. Het verzoek tot machtiging kan worden aangevraagd door de gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, de officier van justitie of gecertificeerde instellingen.

Voorlopige machtiging

De kinderrechter kan na verloop van tijd besluiten om de machtiging op te schorten en om te zetten in een voorlopige machtiging. Daardoor wordt het mogelijk om de behandeling thuis of in een open voorziening voort te zetten, mét de optie om direct terug te schalen naar JeugdzorgPlus, als de veiligheidsrisico’s toch te groot blijken.

 

Een overzicht van onze zorgproducten bekijken?

naar zorgaanbod

image description

Weten welke zorglijn het beste bij jou situatie past?

Onze Zorgadviseur denkt graag met je mee!

Karine Jackson | zorgadvies@ogheldring.nl | 0488 – 47 11 11

image description

Terug naar het nieuwsoverzicht

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!