image desciption
Home / Over ons

Voor iedereen perspectief

Wij geloven in de mogelijkheden van jongeren en gezinnen. Hoe complex hun problemen ook zijn, voor iedereen is er perspectief.

Ons doel is dat jongeren en gezinnen zelfredzaam worden en participeren in de maatschappij, zonder hulp of met zo weinig mogelijk hulp.

Specialistische hulp

OG Heldringstichting is specialist in crisisopvang, diagnostiek, behandeling en begeleiding van jongeren (12-18+) en gezinnen, die te maken hebben met meervoudige complexe gedragsproblemen en psychiatrische problemen. Zij lopen hierdoor een hoog risico om structureel niet mee te kunnen doen in de samenleving. Wij hebben de kennis, methodieken, ervaring en faciliteiten om deze kwetsbare groep te behandelen, afgestemd op hun mogelijkheden en rekening houdend met hun beperkingen.

Ons uitgangspunt is om de jongere in de eigen omgeving te behandelen. Gezien de problematiek van onze doelgroep is dit niet altijd mogelijk. Dan bieden wij behandeling met een opname zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. Altijd gericht op terugkeer naar huis of zelfstandig wonen, met of zonder aanvullende thuisbehandeling.

Bekijk onze algemene folder

 

Meer over ons

 • Strategie & jaarplan

  Strategie & jaarplan

  We zien voor de toekomst volop kansen voor onze organisatie, om mee te bewegen met de veranderende vragen van deze tijd. De kern van de verandering is dat OG Heldringstichting zich ontwikkelt van een JeugdzorgPlus instelling naar een gespecialiseerde jeugdzorg organisatie. We willen onze huidige expertise behouden, maar breder, flexibeler en pro-actiever inzetten, afgestemd op de vragen van gezinnen, verwijzers en opdrachtgevers (gemeenten).

  We geloven in vernieuwing vanuit eigen kracht. OG Heldringstichting biedt een zeer hoge kwaliteit van zorg. Onze goed getrainde professionals, de wetenschappelijk onderbouwde methodieken en best practices zorgen ervoor dat onze resultaten goed zijn. We gaan voor behoud van de goede kwaliteit van zorg en onze marktpositie in JeugdzorgPlus. We  blijven we daarom investeren in een kwalitatief goede, effectieve en integrale residentiële behandeling, op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

  Met behoud van het goede willen we de vernieuwing binnen onze organisatie op gang brengen. Dit doen we door een passend antwoord te formuleren op nieuwe vragen die onze omgeving ons stelt. We willen naast JeugdzorgPlus ook een sterke positie innemen binnen de Jeugdhulp, want we zijn ervan overtuigd dat we jongeren en gezinnen méér te bieden hebben. Wil je een overzicht van onze productverkenning bekijken, ga dan naar productontwikkeling & -verkenning.

    Jaarplan 2020

 • Wat zijn onze kernwaarden?

  Wat zijn onze kernwaarden?

  • onze expertise door advies en kennisdeling beschikbaar stellen aan het voorveld;
  • doelgericht en duurzame behandeltrajecten opstellen;
  • veiligheid en de hoogste kwaliteit van zorg bieden;
  • problemen en risicofactoren resultaatgericht behandelen;
  • de talenten van jongeren stimuleren;
  • de kracht van het eigen netwerk optimaal benutten;
  • intensief samenwerken met andere zorgprofessionals rond de jongere en zijn of haar systeem.

  zie ook de behandelvisie van de CONRISQ Groep

 • Wat is de doelgroep van OG Heldringstichting?

  Wat is de doelgroep van OG Heldringstichting?

  De jongeren en gezinnen die wij helpen, hebben onder meer te maken met agressie, depressie, trauma, (zelf)verwaarlozing, zelfbeschadiging, huiselijk geweld, suïcidaliteit, escalerende vechtscheidingen, contact met politie- en justitie, cybergeweld en/of ernstig alcohol- en drugsmisbruik. Meestal in combinatie met ernstige leerproblemen, een ontwikkelings- of psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Zo’n 30% van de jongeren gaat al een jaar of langer niet meer naar school.

  Kenmerken van onze doelgroep

 • Is er een overzicht van jullie zorgaanbod?

  Is er een overzicht van jullie zorgaanbod?

  Ons zorgaanbod is opgebouwd aan de hand van een overzicht. Hierin vind je alle zorgproducten terug. Binnen ons zorgaanbod zetten wij bovendien verschillende behandelmethodieken, therapieën en trainingen in.

  Ons zorgaanbod is op maat, waarbij meerdere zorgproducten tot één integraal behandeltraject kan worden samengesteld . Hierbij adviseren wij je graag.

 • Werkgebied

  Werkgebied

  Wij werken met zo’n 200 gemeenten samen en onderhouden hiermee zorgcontracten. Soms met individuele gemeenten, soms met gemeenten in regioverband en soms landelijk. In onderstaande kaart vindt u ons werkgebied voor:

  • MST (straal van 50 km rond onze standplaats in Zetten);
  • Gesloten opname (Jeugdzorg-Plus) en alle andere zorgproducten;
  • Een opname in het kader van ZIKOS bieden wij landelijk aan.

 • Hoe zijn we georganiseerd?

  Hoe zijn we georganiseerd?

  OG Heldringstichting werkt als netwerkorganisatie en is zoveel mogelijk horizontaal georganiseerd. Een veilig therapeutisch klimaat staat daarin centraal. Het constructief organiseren en borgen van medezeggenschap en tegenspraak (actieve participatie) is ons doel.

  De organisatie wordt aangestuurd door dhr. René Koëter, directeur. OG Heldringstichting is onderdeel van VIGO. De directie van OG Heldringstichting legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van VIGO. De Raad van Toezicht van VIGO houdt toezicht op OG Heldringstichting.

  Organogram

 • VIGO, partners & samenwerking

  VIGO, partners & samenwerking

   

  Partners binnen VIGO:

  * Het effectief behandelen van jongeren die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld, slachtofferschap, daderschap of met risicovol ouderschap, is sterk gebaat bij leeftijd overstijgende kennisuitwisseling. Dankzij onze samenwerking met De Rooyse Wissel kunnen we kennis over specialistische forensische zorg inzetten voor resultaatgerichte jeugdhulp.

  Iedere dochterorganisatie heeft haar eigen expertise. Die verbinden we met elkaar vanuit de visie van VIGO.

  Samenwerking

  Wij werken intensief samen met gemeenten, sociale wijkteams, politie, huisartsen en andere (jeugd)hulpaanbieders zodat onze hulp altijd op maat en zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd. Daarnaast heeft OG Heldringstichting een geïntegreerde multidisciplinaire samenwerking met meerdere organisaties:

  • Karakter – Psychiater gedetacheerd, samenwerking bij crisishulp en ZIKOS;
  • Politie – eigen wijkagent, afstemming bij incidenten en onttrekkingen;
  • Radboud Universiteit – Onderzoek Schematherapie;
  • Universiteit Maastricht – Onderzoek risicotaxatie (START:AV).
 • Kennismaken met ons terrein en voorbereiden op een plaatsing

  Kennismaken met ons terrein en voorbereiden op een plaatsing

  OG Heldringstichting beschikt over een campus met verschillende behandelgroepen en faciliteiten. Ons terrein ligt in de natuurrijke omgeving van Zetten (Gelderland). Wil je alvast meer weten over ons terrein en de faciliteiten?

  Je vindt hier ook alle formulieren, documenten en informatie die nuttig zijn bij de voorbereiding op een plaatsing bij OG Heldringstichting.

  Ontdek meer

 • Wat doen wij aan kennisontwikkeling?

  Wat doen wij aan kennisontwikkeling?

  OG Heldringstichting is continu in ontwikkeling, onze toekomstplannen zijn ambitieus. We spelen in op de verwachtingen die de omgeving van ons heeft en de vragen die ons worden gesteld. We werken samen met andere kennis- en zorgpartners en we delen wat we weten.

  Kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en academisering bundelen we met onze zusterstichtingen onderzoek en opleiding binnen VIGO. De focus ligt op:

  • het onderling uitwisselen van kennis en kunde;
  • het ontwikkelen, onderbouwen en borgen van state of the art behandelingen.

  Hierbij maken wij de vertaling van expertise naar screening en interventies, die inzetbaar zijn in het voorveld. Zo kunnen we hulpverlening gerichter, eerder en meer kosteneffectief inzetten.

 • Hoe bewaken wij onze kwaliteit?

  Hoe bewaken wij onze kwaliteit?

  Het kwaliteitsmanagementsysteem van OG Heldringstichting en de toepassing daarvan voldoet voor de zorggebieden gesloten en open jeugdzorg aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar met complexe gedragsproblemen aan de eisen zoals neergelegd in het HKZ Certificatieschema Jeugdzorg (2015) van NEN. Met dit certificaat voldoen wij eveneens aan de clausules van ISO 9001 (2015), excl. ontwerp en ontwikkeling. Wij werken hierbij altijd met gekwalificeerde en bevlogen jeugdhulpprofessionals.

  Wij onderzoeken continu de effecten van onze behandeling, de tevredenheid van onze cliënten en kenmerken van onze doelgroep.

  In- en externe audits zorgen voor een continue verbetering van de kritische werkprocessen en de kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen. Bij belangrijke veranderingen in onze werkprocessen worden de Cliëntenraad (ouders), de Jongerenraad en de Ondernemingsraad betrokken.

  Meer over kwaliteit

 • Jaarverslag & jaaroverzicht

  Jaarverslag & jaaroverzicht

  Als stichting publiceren wij elk jaar een bestuurlijk jaarverslag en een jaaroverzicht om onze prestaties en verantwoording te communiceren. Daarnaast zijn een groot deel van onze prestaties opgenomen in www.jaarverslagenzorg.nl van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Onze jaarrekening vindt u in het archief van DIGIMV. U kunt hier zoeken op onze instellingsnaam: Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium.

  Jaaroverzicht 2019  DIGIMV (archief)

  verder terug? jaarbericht 2018

 • Wat is onze geschiedenis?

  Wat is onze geschiedenis?

  De geschiedenis van Ottho Gerhard Heldringstichting (Heldringstichtingen) gaat terug tot 1847. In dit jaar stichtte de Hemmense predikant Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) het asiel Steenbeek dat op 1 januari 1848 zijn poorten opende in Zetten. Dit asiel was bedoeld als toevluchtsoord voor prostituees die hun oude leven de rug wilden toekeren. Zij konden hier een tweejarige opleiding tot dienstbode volgen. Ook was er veel aandacht voor godsdienstige en algemene vorming.

  Rond het moederhuis Steenbeek ontstond geleidelijk aan, tot ver in de 20e eeuw, een heel complex van grotere en kleinere huizen, allemaal gericht op opvang en opvoeding van kwetsbare en verwaarloosde meisjes en jonge vrouwen. De meisjes van de Heldringstichtingen kregen naast verzorging ook een opleiding. Na de tweede Wereldoorlog zijn de oude gebouwen grotendeels vervangen door nieuwbouw.

  OG Heldringstichting is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gerenommeerd behandelinstituut voor de meest complexe doelgroep in de jeugdzorg: meisjes en ook jongens die ernstige risico’s lopen en een intensieve behandeling nodig hebben. Hoewel het accent vandaag de dag nog steeds ligt op gesloten jeugdzorg, heeft OG Heldringstichting haar aanbod inmiddels ook uitgebreid naar open jeugdzorg en ambulante hulp thuis (onder andere MST).

  De instelling kent een bewogen geschiedenis, waaruit de huidige professionals nog steeds lering trekken. Meer hierover is te lezen in het boek Reddende Liefde door O.W. Dubois

  Bestel het boek

 • ANBI-gegevens en Inkoopvoorwaarden

  ANBI-gegevens en Inkoopvoorwaarden

  De Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium (ook bekend als OG Heldringstichting) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Fiscaal nummer: 8015.95.071
  KVK nummer: 41055988
  AGB code: 73-730723
  IBAN: NL45INGB0680249540

  Algemene Inkoopvoorwaarden gezondheidszorg
  + module ICT
  + module personeel niet in loondienst

image description
Yvonne (60) Professional
OGH is voor mij op dit moment de beste instelling die gesloten jeugdzorg biedt. Zeer professioneel en goed georganiseerd. Met kennis van zaken en zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Ik kan een casus met een gerust hart op inhoud uit handen geven.
Lees haar hele verhaal
image description

Aanmelden of advies nodig?

image description

Meer weten over onze organisatie?

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!