image desciption
Home / Risicotaxatie met START:AV

Risicotaxatie met START:AV

START:AV* maakt het mogelijk om bij jongeren een onderbouwde inschatting te maken van het risico op schadelijke uitkomsten, zoals het plegen van geweld of zelf slachtoffer worden.

Het doel is om jeugdhulpverleners te ondersteunen bij het selecteren van passende interventies en maatregelen om de veiligheid te waarborgen, zowel van de jongere als de omgeving.

*START:AV: Short Term Assessment of Risk and Treatability, Adolescenten Versie. Vertaald vanuit het Canadese engelstalige intstrument op basis van een contract met de Simon Fraser University.

START:AV …

 • is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en draagt bij tot een transparante en eenduidige beoordeling van risico’s in de nabije toekomst.
 • brengt risicofactoren en beschermende factoren in beeld en hun invloed op schadelijke uitkomsten, zoals daderschap en slachtofferschap;
 • bevordert risicomanagement en preventie, door handvatten aan te reiken voor het nemen van besluiten over de noodzakelijk mate van toezicht en passende interventies;
 • wordt periodiek herhaald om veranderingen in risico- en beschermende factoren op te volgen, en zo nodig de behandelaanpak aan te scherpen.

Zie ook de behandelvisie van de CONRISQ Groep op Risicogestuurde zorg.

Meer over START:AV

Flyer  App

 • Wetenschappelijk onderbouwd, transparant en eenduidig

  Wetenschappelijk onderbouwd, transparant en eenduidig

  • START:AV is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die verloopt via een gestructureerd proces. Elke jongere wordt op dezelfde manier beoordeeld.
  • De manier waarop de risicotaxatie vastgelegd wordt, zorgt voor transparantie. Het biedt tevens een gezamenlijke taal om de risico’s en sterktes van een jongere multidisciplinair te bespreken.
  • Het levert relevante informatie op voor kinderrechters, of andere externe partners, voor de onderbouwing van een machtiging of verlenging hiervan.
 • Zicht op meerdere schadelijke uitkomsten

  Zicht op meerdere schadelijke uitkomsten

  START:AV beperkt zich niet tot het risico op gewelddadig gedrag, maar wordt ingezet om verschillende vormen van risicovol gedrag te beoordelen:

  • weglopen;
  • slachtofferschap;
  • zelfverwaarlozing;
  • zelfbeschadiging;
  • suïcidegevaar;
  • middelenmisbruik;
  • geweld;
  • delicten.
 • Geeft een alomvattend beeld van de jongere

  Geeft een alomvattend beeld van de jongere

  De risicofactoren en beschermende factoren kunnen grofweg in drie clusters ingedeeld worden:

  • items met betrekking tot de jongere zelf (bv. regel-naleving, impulscontrole);
  • items met betrekking tot het systeem rondom de jongere (bv. gezin, leeftijdsgenoten, buurt);
  • items met betrekking tot de behandeling (bv. inzicht, medicatietrouw).

  En indien aanwezig, worden culturele invloeden ook beschouwd.

 • Aandacht voor kwetsbaarheden én krachten

  Aandacht voor kwetsbaarheden én krachten

  De START:AV richt de aandacht van de hulpverlener expliciet op de ‘krachten’ van jongeren en hun systeem. Elk item wordt namelijk zowel vanuit kwetsbaarheid (risicofactoren) én als kracht (beschermende factoren) geëvalueerd. Het faciliteren en versterken van de aanwezige beschermende factoren is een centraal onderdeel van risicomanagement.

 • Monitoring en risicomanagement

  Monitoring en risicomanagement

  Het instrument is ontwikkeld voor risico’s op korte termijn en dient frequent herhaald te worden. De richtlijn is elke 3 maanden. Door de verschillende metingen met elkaar te vergelijken, kan verandering opgevolgd worden. Behandelaars kunnen dit gebruiken als indicatie voor de  effectiviteit van de behandeling.

 • Onderbouwing van behandelkeuzes

  Onderbouwing van behandelkeuzes

  Het instrument biedt onderbouwing voor de keuzes die behandelaars tijdens het behandeltraject van de jongere moeten maken over:

  • verlofstatus;
  • behandelduur;
  • behandeldoelen;
  • behandelaanpak;
  • mate van beveiliging;
  • advies betreffende de duur van een machtiging.

Training voor collega-organisaties

Lees meer over onze START:AV training, de bijbehorende handleiding en codeerbladen.

Lees meer

Hoe wij risicotaxatie uitvoeren

1 Stap 1

Informatie verzamelen

Men verzamelt alle relevante informatie met betrekking tot de jongere, zijn of haar netwerk en hoe de jongere zich verhoudt tot de behandeling. De informatie wordt via meerdere bronnen en uit verschillende contexten verzameld (bv. thuis, school, eerdere hulpverlening). Geobserveerd gedrag is daarbij de belangrijkste bron. De behandelcoördinator bundelt alle informatie om de START:AV te coderen.

2 Stap 2

Items scoren

Alle 24 items van de START:AV worden gecodeerd als Laag – Matig – Hoog, met de nodige argumentatie voor zowel de positieve kant (Krachten) als de negatieve kant (Kwetsbaarheden). De items worden ingevuld op basis van hoe de jongere zich de afgelopen maanden presenteerde, steeds in vergelijking met leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking.

3 Stap 3

Risico’s inschatten

Op basis van de voorgeschiedenis en het huidige beeld van de jongere maakt de behandelcoördinator een inschatting van het toekomstige risico voor álle schadelijke uitkomsten. Het risico kan Laag, Matig of Hoog zijn, afhankelijk van de kans dat het voorvalt en de ernst van de potentiële gevolgen.

4 Stap 4

Van krachten en kwetsbaarheden naar behandeldoelen

De behandelcoördinator duidt de meeste belangrijke items aan; de Key Krachten en de Kritieke Kwetsbaarheden. Dit zijn de items waarvan hij of zij vindt dat ze bij de jongere een cruciale rol spelen bij het verlagen van het risico’s. Deze bevindingen worden beschreven in het behandelplan van de jongere en vormen de basis voor de behandeldoelen en keuze van interventies.

5 Stap 5

Van behandelplan naar werkpunten

De mentor stelt op basis van de behandelaanpak samen met jongere werkpunten op die ingezet worden tijdens zijn of haar behandeling.

6 Stap 6

Evaluatie en herhaling START:AV

De voorbije behandelperiode wordt geëvalueerd. Alle betrokken disciplines geven opnieuw input in de START:AV, op basis van de afgelopen periode. Hierbij hebben ze speciale aandacht voor de Key en Kritieke items. De behandelcoördinator maakt een nieuwe risico-inschatting voor alle schadelijke uitkomsten en stelt de behandeldoelen bij of houdt de uitgestippelde koers aan.

image description
image description

Cijfers over START:AV

 • 0

  risicotaxaties uitgevoerd in 2018

 • 0

  eigen medewerkers en stagiaires getraind

 • 0

  externe organisaties getraind

image description

Risicotaxatie in uw eigen organisatie inzetten?

Meer weten over de inzet van START:AV bij jongeren? Vraag naar onze training en de handleiding.

Tamara De Beuf | 088 – 101 57 61

image description

Diagnostiek en risicotaxatie voor een jongere aanvragen?

De START:AV wordt niet als afzonderlijk zorgproduct aangeboden, maar is binnen ons residentieel zorgaanbod een belangrijk onderdeel.

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!